Fundacja Edukacyjna PRIMO LOCO

 

działa od listopada 2004 r. i organizuje zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży

w Szkołach Podstawowych we Wrocławiu

 Fundacja została powołana przez rodziców zainteresowanych wszechstronnym rozwojem dzieci i związanych z “Programem wszechstronnej stymulacji rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym” (Przedszkole nr 52 przy ul. Łączności, Szkoła Podstawowa nr 68 przy ul. Szczęśliwej we Wrocławiu) mgr Anny Dąbrowskiej i kontynuowanym przez mgr Małgorzatę Przysłup.

 Naszym celem jest stworzenie jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju dzieci w szkole poprzez:

-         wspieranie realizacji edukacyjnych programów autorskich,

-         opracowywanie, tworzenie i rozwój własnych programów edukacyjnych z zakresu metod wszechstronnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym,

-         organizowanie zajęć dodatkowych na terenie szkoły,

-         wspieranie rozwoju dzieci z dysfunkcjami w oparciu o realizowane przez Fundację programy edukacyjne,

-         wspieranie uczniów w trudniejszej sytuacji materialnej,

-         dostarczanie materiałów i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć,

-         organizowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury fizycznej i sportu,

-         organizowanie udziału podopiecznych w imprezach pozaszkolnych,

-         fundowanie nagród w konkursach i turniejach,

-         koordynację wyjazdów na wycieczki i zielone szkoły,

-         pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów edukacyjnych,

-         współfinansowanie remontów sal lekcyjnych,

-         skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli nauki, działaczy i wolontariuszy w kraju i za granicą,

-         prowadzenie i wspieranie działalności z zakresu pomocy społecznej i dobroczynności, promocji zdrowia i ekologii

  

            Od roku szkolnego 2007/2008 nauczyciele zatrudnieni w Fundacji oraz w Szkole Podstawowej nr 68 przygotowują i realizują projekty edukacyjne na podstawie programu własnego Małgorzaty Przysłup „Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka w klasach młodszych” oraz „Stymulowanie wielostronnego rozwoju dziecka w klasach IV-VI”. W ramach tego projektu prowadzone są zajęcia z języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, chiński). Gmina Wrocław wsparła realizację progamów: „Edukacja alternatywna dzieci i młodzieży” (2008/09, 2009/10), „Edukacja popularyzująca przedmioty ścisłe wśród dzieci i młodzieży” (2008/2009) oraz „Edukację matematyczną dzieci i młodzieży” (2009/10). Fundacja wsparła realizację projektu Szkoły Podstawowej nr 68 „Edukacja dla przyszłości”,

 

            Propagowane przez Fundację programy pogłębiają harmonijny rozwój osobowości dzieci wykorzystując teorię siedmiu typów inteligencji H. Gardnera. Wyróżnia ona inteligencję językową, logiczną (matematyczną), muzyczną, wizualno – przestrzenną, kinestetyczną (fizyczną), interpersonalną i intrapersonalną, pozwalając rozwinąć każdą z nich u dzieci, dzięki czemu mogą realizować swoje zainteresowania, wyzwalać różne formy aktywności dziecięcej i rozwijać zdolności, a w przyszłości lepiej radzić sobie z wymaganiami, stawianymi w szkole i pracy.

            Organizacja zajęć szkolnych zakłada wykorzystanie aktywizujących metod i technik, takich jak bajki relaksacyjno–wyobrażeniowe, aktywność ruchowa, eksperymenty i doświadczenia, gry i zabawy integracyjne, koncepcje wspomagające C. Freineta, metoda projektów, metody pracy we współpracy, metody ewaluacyjne, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, „gimnastyka mózgu” – kinezjologia, globalna nauka czytania, wprowadzanie wiedzy encyklopedycznej poprzez sesje bitów (założenia metody G. Domana), rozszerzanie zagadnień tematycznych, umożliwianie uczenia się przez przeżywanie oraz organizowanie licznych zajęć pozalekcyjnych (wykorzystujących wymienione metody), dobranych tak, aby rozwijały każdy z aspektów osobowości dziecka.

 

Program innowacyjny w klasach 0-III realizowany jest poprzez prowadzenie następujących zajęć:

1) gimnastyka z elementami kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona

2) zabawy i gry zespołowe

3) koło szachowe

W ramach współpracy z klubami szachowymi („Hetman”) i Młodzieżowymi Domami Kultury Fundacja PRIMO LOCO organizuje turnieje szachowe dla uczniów w szkole i poza nią.

4) zajęcia taneczne (taniec towarzyski i nowoczesny)

5) gry matematyczno – logiczne

6) warsztaty plastyczne

7) zajęcia muzyczne (logorytmika i nauka gry na instrumencie)

8) zajęcia teatralne

9) zajęcia językowe (rozszerzające zajęcia z języka angielskiego oraz z drugiego języka: rosyjskiego, hiszpańskiego, chińskiego)

10) zajęcia komputerowe

11)
nauka pływania na wrocławskich basenach

12) zajęcia opiekuńcze (zajęcia w grupach klasowych w zależności od potrzeb)

- podczas wyjść na zajęcia realizowane poza budynkiem szkoły Fundacja zapewnia fachową opiekę uczniom

- podczas przerw między zajęciami, posiłków na stołówce oraz po zajęciach programowych uczniowie mają zapewnioną opiekę w małych grupach (tak jak w klasie), mogą wówczas swobodnie bawić się z kolegami, uzupełniać zaległości z zajęć szkolnych, odpoczywać.

W klasach IV-VI uczniowie biorą udział w następujących zajęciach pozalekcyjnych:

     warsztaty dziennikarskie i plastyczne

     gry matematyczno – logiczne

     warsztaty geograficzne

     zajęcia językowe (rozszerzające zajęcia z języka angielskiego oraz z drugiego języka: rosyjskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, chińskiego)

     zajęcia taneczne (taniec towarzyski i nowoczesny)

     nauka pływania na wrocławskich basenach.

 

Dzięki udziałowi w tych zajęciach uczniowie:

      rozwijają harmonijnie swoją osobowość,

     kształtują inteligencję muzyczną, kinestetyczną, językową, wizualno – przestrzenną, logiczną, interpersonalną oraz intrapersonalną,

     rozwijają wyobraźnię,

     potrafią słuchać i wypowiadać się,

     rozwijają zainteresowania naukami ścisłymi,

     potrafią rozwiązać zagadki, szyfry, rebusy, sudoku, nurikabe i łamigłówki.

 

W klasach młodszych uczniowie biorą udział w całym zestawie zajęć, natomiast od klasy czwartej wybierają interesujące ich dziedziny.


Nasze sprawozdania są dostępne w bazie Ministarstwa Pracy i Polityki Społecznej:
sprawozdania od roku 2011 - nr KRS 0000221097

Od 2006 roku Fundacja jest organizacją pożytku publicznego