STATUT FUNDACJI PRIMO LOCO

 

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji.

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji.

 

Rozdział IV. Organy Fundacji.

 

Rozdział V. Zmiana statutu.

 

Rozdział VI. Działalność gospodarcza Fundacji.

 

Rozdział VII. Postanowienia końcowe.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 

§ 1

 

Fundacja pod nazwą FUNDACJA EDUKACYJNA – PRIMO LOCO zwana dalej "Fundacją" , ustanowiona przez:

 

                     1.         Mirosławę Stachowiak-Różecką,

 

                     2.         Małgorzatę Lech-Krawczyk,

 

                     3.         Iwonę Idec-Sadkowską,

 

                     4.         Eleni Borowiec,

 

                     5.         Elżbietę Osmólską,

 

                     6.         Katarzynę Kozdrę,

 

                     7.         Dariusza Kuś,

 

                     8.         Tomasza Kowalika,

 

                     9.         Marcina Kuśnierza,

 

                 10.         Leszka Stachowiaka,

 

                 11.         Ewę Zakowicz,

 

                 12.         Magdalenę Terlecką,

 

                 13.         Rafała Konopackiego, zwanych dalej "Fundatorami",

 

aktem notarialnym sporządzonym w dniu 15.04.2004 roku przed notariuszem Lilianną Kaczorowską, prowadzącą kancelarię notarialną we Wrocławiu, ul. G. Zapolskiej nr 1, za numerem repertorium A nr 2257/2004, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (j.t. Dz.U. z 1991r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

 

 

 

§ 2

 

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

              

 

§ 3

 

1.    Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

 

2.    Fundacja może używać oznak i pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

 

 

 

§ 4

 

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 

 

 

§ 5

 

1.    Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2.    Siedzibą Fundacji jest Wrocław.

 

3.    Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

§ 6

 

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek, fundacji i stowarzyszeń.

 

 

 

§ 7

 

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

 

 

 

 

Rozdział II

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

 

 

§ 8

 

Celami Fundacji są:

 

1)           gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych w celu zapewnienia realizacji, rozwoju i kontynuacji działania edukacyjnych programów autorskich w zakresie metod wszechstronnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym,

 

2)           opracowywanie, tworzenie, rozwój i propagowanie własnych programów edukacyjnych z zakresu metod wszechstronnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym,

 

3)           wspieranie rozwoju dzieci z dysfunkcjami w oparciu o realizowane przez Fundację programy edukacyjne,

 

4)           organizowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury fizycznej i sportu,

 

5)           skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli nauki, działaczy
i wolontariuszy w kraju i za granicą,

 

6)           prowadzenie i wspieranie działalności z zakresu pomocy społecznej i dobroczynności, promocji zdrowia i ekologii.

 

 

 

§ 9

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

1)       uczestnictwo w finansowaniu działalności placówek realizujących określone w celach Fundacji programy edukacyjne, w szczególności przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych oraz organizowanie pomocy dla tych jednostek,

 

2)       powołanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego do realizacji określonych w celach Fundacji programów edukacyjnych,

 

3)       organizowanie i udzielanie pomocy materialnej, w tym finansowej, dla dzieci i młodzieży,

 

4)       organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów, koncertów, wystaw, festiwali, spotkań integracyjnych, realizację programów radiowych, telewizyjnych i projektów multimedialnych,

 

5)       organizowanie międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży,

 

6)       promocję programów realizowanych i tworzonych przez Fundację,

 

7)       organizowanie i wspieranie programów badawczych i naukowych,

 

8)       tworzenie i udostępnianie baz danych na zasadach określonych przez Fundację, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 

9)       współpracę z instytucjami oraz osobami fizycznymi, krajowymi
i zagranicznymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz udzielanie im pomocy organizacyjnej i materialnej.

 

 

 

§ 10

 

1.    Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

2.    Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

 

 

 

 

 

Rozdział III

 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

 

 

§ 11

 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie : 3.900,- (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, kapitały pieniężne, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację
w toku jej działania.

 

 

 

§ 12

 

1.   Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

2.   Zakazy i ograniczenia w zakresie rozporządzania majątkiem Fundacji:

 

1)            zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają
w związku małżeńskim albo w stosunku  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 

2)            zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 

3)            zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

 

4)            zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.”

 

 

 

 

 

§ 13

 

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 

1)   funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów,

 

2)   darowizn, spadków, zapisów,

 

3)   dotacji i subwencji,

 

4)   dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

 

5)   dochodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych,

 

6)   dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

 

7)   dochodów z działalności gospodarczej,

 

8)   dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

 

 

 

§ 14

 

Dochody pochodzące z subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

 

 

§ 15

 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

 

 

 

§ 16

 

1.    Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny, dotacji, subwencji jednorazowej lub łącznej stają się Sponsorem Fundacji.

 

2.    Osoby fizyczne i prawne, które w inny sposób przyczyniają się do realizacji celów Fundacji również mogą stać się Sponsorami Fundacji.

 

3.    Zaliczenie w poczet Sponsorów Fundacji następuje na podstawie wniosku Zarządu i uchwały Rady Fundacji.

 

 

 

§ 17

 

Tytuł Sponsora ma charakter osobisty.

 

 

 

 

 

Rozdział IV

 

ORGANY FUNDACJI

 

 

 

§ 18

 

Organami Fundacji są:

 

1)       Rada Fundacji,  zwana dalej Radą,

 

2)       Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 

 

 

§ 19

 

1.    Rada składa się z maksymalnie 30 członków.

 

2.    Kadencja Rady trwa dwa lata.

 

3.    Fundatorzy wchodzą w skład pierwszej Rady, po złożeniu oświadczenia
woli o przystąpieniu do Rady.

 

4.    Kandydaturę nowego członka Rady może zgłosić każdy z członków aktualnej Rady. Rada przyjmuje nowego członka w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

 

5.    Każdy z członków Rady przed upływem kadencji składa oświadczenie
o woli pozostania w Radzie nowej kadencji. Jeśli członek Rady nie złoży takiego oświadczenia, bądź złoży oświadczenie o rezygnacji, uzupełnienie składu Rady następuje poprzez powołanie członka Rady następnej kadencji przez pozostałych członków dotychczasowej Rady, większością głosów ponad 50% członków Rady w głosowaniu tajnym.

 

6.    W ważnych sytuacjach na pisemny wniosek członka Rady, Rada może wykluczyć ze swojego składu członka Rady w głosowaniu tajnym większością głosów ponad 50% członków Rady.

 

7.    W przypadku rezygnacji, wykluczenia lub śmierci członka Rady, powołanie w jego miejsce nowego członka Rady następuje przez pozostałych członków Rady większością głosów ponad 50% członków Rady w głosowaniu tajnym.

 

8.    Udział w pracach Rady jest honorowy.

 

9.    Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji
w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

 

10. Członkowie Rady Fundacji nie mogą:

 

1)   pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,

 

2)   być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r.
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

 

 

 

§ 20

 

1.   Rada wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Rady.

 

2.   Prezesa Rady wybierają członkowie Rady na swoim pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

 

 

 

§ 21

 

1.    Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniotwórczych,
nadzorczych i stanowiących w zakresie zapisów ustalonych niniejszym statutem.

 

2.    Rada Fundacji wykonuje swe uprawnienia na posiedzeniach przynajmniej cztery razy w roku.

 

3.    Posiedzenia Rady zwołuje się na wniosek:

 

1)       Prezesa Rady Fundacji,

 

2)       co najmniej trzech Członków Rady,

 

3)       Prezesa Zarządu.

 

4.    Każdorazowo wniosek o zwołanie Rady składany jest do biura Zarządu oraz sekretarza Rady.

 

5.    W razie złożenia wniosku Rada zbiera się na posiedzeniu w terminie 30 dni od daty wpływu formalnego wniosku.

 

6.    Posiedzenia Rady Fundacji przygotowuje Zarząd Fundacji we współpracy z sekretarzem Rady, w zakresie zapewnienia niezbędnych warunków do prowadzenia obrad Rady. 

 

7.    Zarząd powiadamia członków Rady o terminie i miejscu obrad Rady
w formie pisemnej z zachowaniem dwudziestopięciodniowego terminu powiadomienia.

 

8.    Rada lub jej Prezes może zobowiązać Zarząd lub poszczególnych jego członków do uczestnictwa w całości lub części posiedzenia Rady.

 

9.    Rada podejmuje działalność, jeśli w jej pracach może brać udział minimum siedmiu członków Rady, stanowiące kworum.

 

10. Jeżeli brak jest kworum, wymienionego w ust. 9. tego paragrafu, podczas posiedzenia Rady, Zarząd zobowiązany jest do zwołania w trybie 14 dni kolejnego posiedzenia Rady, po uprzednim skutecznym powiadomieniu wszystkich członków Rady.

 

11. Brak kworum na posiedzeniu Rady powołanej w trybie ust. 10. tego paragrafu, powoduje obowiązek zwołania przez Zarząd w terminie 14 dni kolejnej Rady, na której do podejmowania uchwał nie obowiązuje kworum ustanowione zapisem ust.9 tego paragrafu.

 

12. Członkom Rady Fundacji  przysługuje pełne prawo wglądu do wszystkich dokumentów Fundacji.

 

13. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do :

 

1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

 

2) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

 

 

 

§ 22

 

Do wyłącznych kompetencji Rady należy:

 

1)       rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu     Fundacji, udzielanie absolutorium dla Zarządu Fundacji,

 

2)       coroczna akceptacja założeń i planów rozwojowych Fundacji, podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w § 35 niniejszego statutu,

 

3)       wyrażanie opinii o sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji,

 

4)       powoływanie Prezesa Zarządu oraz akredytacja Członków Zarządu Fundacji,

 

5)       odwoływanie Prezesa i Członków Zarządu,

 

6)       ustalanie zasad wynagradzania Prezesa i Członków Zarządu Fundacji,

 

7)       zmiana statutu.

 

 

 

§ 23

 

1.    Rada może powołać, jako swoje ciało doradcze, Radę Programową lub inne zespoły doradcze złożone z osób skupionych wokół idei i celów Fundacji.

 

2.    Rada opracowuje i zatwierdza Regulamin Rady Programowej i innych zespołów doradczych ustalający ich cele, zadania i zasady funkcjonowania.

 

 

 

§ 24

 

1.   Rada może oddelegowywać swoich członów do pełnienia funkcji członka Zarządu lub innych funkcji, w jednostkach organizacyjnych i organach powołanych lub ustanowionych przez Fundację oraz spółkach, fundacjach i stowarzyszeniach, do których Fundacja przystąpiła.

 

2.   Oddelegowanie członka Rady do pełnienia tych funkcji odbywa się
w drodze uchwały Rady.

 

 

 

§ 25

 

1.    Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób.

 

2.    Prezesa Zarządu powołuje Rada. Pozostałych członków Zarządu akredytuje Rada na wniosek Prezesa Zarządu.

 

3.    Zarząd powoływany jest na kadencję trwającą trzy lata.

 

4.    Rada może odwołać Zarząd lub każdego członka Zarządu w każdym czasie w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym większością głosów ponad 50% członków Rady.

 

 

 

§ 26

 

1.    Zarząd Fundacji kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

2.    Do Zarządu należy prowadzenie oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady. W szczególności Zarząd:

 

1)      sporządza, realizuje roczne i wieloletnie programy działania Fundacji,

 

2)      sprawuje zwykły zarząd majątkiem Fundacji,

 

3)      przyjmuje w imieniu Fundacji subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

 

4)      ustala regulamin wewnętrzny Fundacji,

 

5)      zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Statutu i uchwał Rady,

 

6)      uczestniczy w posiedzeniach Rady na wniosek Rady lub jej przewodniczącego,

 

7)      sporządza w odpowiednim terminie oraz przedkłada Radzie do zatwierdzenia sprawozdanie z działalności Fundacji i sprawozdanie finansowe za każdy rok działalności,

 

8)      tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne. Uchwały Zarządu w tym zakresie wymagają zatwierdzenia przez Radę.

 

9)      zatrudnia pracowników biura Fundacji,

 

10)  wnioskuje do Rady wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla osób zaangażowanych i zatrudnionych w działalności statutowej oraz
w działalności gospodarczej Fundacji,

 

11)  wnioskuje do Rady w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz likwidacji Fundacji,

 

12)  wykonuje inne obowiązki wynikające z przepisów prawa.

 

3.    Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Radę.

 

 

 

§ 27

 

1.    Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia funkcji wynagradzani
i nagradzani.

 

2.    Wysokość i zasady wynagradzania i nagradzania Zarządu ustala
i zatwierdza Rada.

 

 

 

§ 28

 

1.    Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

 

2.    W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezesa Zarządu.

 

 

 

§ 29

 

1.   Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Fundacji aktów prawnych wymagane jest łączne działanie dwóch członków zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.

 

2.   Zarząd może w drodze uchwały upoważnić inne osoby do reprezentacji Fundacji w zakresie zwykłego zarządu.

 

 

 

Rozdział V

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

 

 

 

§ 30

 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach i w następującym zakresie PKD:

 

1)       przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych (85.32.B),

 

2)       szkolnictwo podstawowe (80.10.A),

 

3)       szkolnictwo gimnazjalne (80.10.B),

 

4)       szkolnictwo średnie i ogólnokształcące (80.21.Z),

 

5)       pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (80.42.Z),

 

6)       działalność paramedyczna (85.14.A),

 

7)       poradnie psychologiczno-pedagogiczne (85.32.C),

 

8)       wydawanie książek (22.11.Z),

 

9)       wydawanie gazet (22.12.Z),

 

10)   pozostała działalność wydawnicza (22.15.Z),

 

11)   działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (22.22.Z),

 

12)   reprodukcja nagrań wideo (22.32.Z),

 

13)   reprodukcja komputerowych nośników informacji (22.33.Z),

 

14)   działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z),

 

15)   przetwarzanie danych (72.30.Z),

 

16)   działalność związana z bazami danych (72.40.Z),

 

17)   pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z),

 

18)   działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.84.A),

 

19)   kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12.Z),

 

20)   wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z),

 

21)   pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.23.Z),

 

22)   doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania (74.14.A),

 

23)   działalność związana z pośrednictwem pracy (74.50.A),

 

24)    pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania (85.32.D),

 

25)   działalność organizacji profesjonalnych (91.12.Z),

 

26)   produkcja filmów i nagrań wideo (92.11.Z),

 

27)   rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo (92.12.Z),

 

28)   projekcja filmów (92.13.Z),

 

29)   działalność filharmonii, orkiestr, chórów (92.31.C),

 

30)   działalność galerii i salonów wystawienniczych (92.31.E),

 

31)   działalność domów i ośrodków kultury (92.31.F),

 

32)   działalność obiektów kulturalnych (92.32.Z),

 

33)   pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (92.34.Z),

 

34)   pozostała działalność związana ze sportem (92.62.Z),

 

35)   działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (92.71.Z),

 

36)   unieszkodliwianie odpadów (90.00.B),

 

37)   prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii
i pedagogiki (73.20.H).

 

2.    Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów statutowych.

 

 

 

§ 31

 

1.    Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez samą Fundację lub w formie wyodrębnionych jednostek - przez zakłady i inne jednostki organizacyjne.

 

2.    Fundacja może tworzyć spółki i przystępować do innych spółek prawa handlowego i innych podmiotów działających w kraju i za granicą.

 

3.    Tryb tworzenia i likwidacji jednostek, zasady ich funkcjonowania oraz zakresy działalności określa Zarząd a zatwierdza Rada.

 

4.    W zakresie prowadzonej działalności Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

§ 32

 

1.    Z funduszu założycielskiego przeznacza się na działalność gospodarczą kwotę 2.000,- (dwa tysiące) złotych.

 

2.    Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia
i wykorzystania określają regulaminy wewnętrzne uchwalone przez Zarząd i zatwierdzane przez Radę.

 

 

 

Rozdział VI

 

ZMIANA STATUTU

 

 

 

§ 33

 

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada w głosowaniu tajnym większością głosów ponad 50% aktualnych członków Rady.

 

 

 

Rozdział VII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

§ 34

 

1.    Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

 

2.    Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

 

 

 

§ 35

 

Decyzję w przedmiocie likwidacji bądź połączenia z innym podmiotem, podejmuje Rada w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów statutowego składu Rady, na wniosek Zarządu podjęty jednomyślną uchwałą.

 

 

 

 

 

§ 36

 

1.    Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych
i majątku.

 

2.    Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Radę.

 

 

 

§ 37

 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

 

 

 

Wrocław, dn. 14.02.2006r.